Školský semafor

phone

Software, který ochrání váše online data

Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka.Lorem ipsum dolore ab dre. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka.

VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19

Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
 

  • Rúško:  je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov (deti v MŠ).
  • Odstup: je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie skupinových aktivít.
  • Ruky:  je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

Príznaky ochorenia COVID-19

  • akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia
  • najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,
  • bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka
  • zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

-  je systém pre monitorovanie epidémie v danej škole. Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“). Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.

 

NÁSTUP DO ŠKOLY

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

PREDŠKOLÁCI: Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní 1x v mesiaci. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní a neprítomnosť žiaka preskúmava miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Povinnosti rodiča !!!

a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).

b) Rodič zabezpečí pre žiaka minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov.

e) Rodič predškoláka môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť

f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.)

g) Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

h) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

 

Odporúčania pre rodiča

a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“. Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

 Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. OČR je potrebné nahlásiť MŠ (učiteľkám, alebo riaditeľke MŠ

 

Najčastejšie kladené otázky 

1. Aký je rozdiel medzi karanténou a izoláciu? Kto je v izolácii? Kto je v karanténe?

 IZOLÁCIA je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom. Izoláciu vykonáva aj osoba pri vstupe na územie SR zo zahraničia, a to v prípade, že nespĺňa výnimku (plne zaočkovaná osoba) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR .

KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID-19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

2. Čo znamená písomne informovať o výnimke z karantény?

Rodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa podmienky výnimky z karantény, a to predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“

3. Ak sa škola rozhodne merať teplotu, môže tak urobiť? Čo v prípade ak dieťa, resp. rodič odmietne si dať odmerať teplotu?

Pokiaľ riaditeľ rozhodne o vykonávaní ranného filtra (merania teploty) v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, je to pre žiakov záväzné. V prípade, že dieťa/rodič si odmietne dať odmerať teplotu, k takejto osobe sa pristupuje, ako keby mala príznaky ochorenia COVID-19. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, odchádza dieťa v sprievode rodiča domov.

4. Pokladá sa za prerušenie dochádzky aj víkend?

V prípade dokladania „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ sa do prerušenia dochádzky započítavajú víkendy a aj sviatky. To znamená, že ak napr. chýbal žiak v piatok a prichádza do školy v pondelok, predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, pretože ide o prerušenie dochádzky na 3 a viac dní.

5. Ak máme v škole súrodeneckú dvojicu navštevujúcu rôzne triedy a jedno z detí neprejde ranným zdravotným filtrom resp. bude počas dňa izolované, aké podmienky platia pre druhé dieťa, žijúce s ním v spoločnej domácnosti?

Usmernenie sa týka vždy konkrétnej osoby. Každú posudzujeme osobitne.

Pre viac informácií o ŠKOLSKOM SEMAFORE KLIKNITE SEM.