Školský semafor

VŠEOBECNÉ OPATRENIA KVÔLI PREVENCII COVID-19

Opatrenia smerujú k implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva SR a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.
 

  • Rúško:  je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín. Výnimku z povinnosti nosiť rúško majú deti do 6 rokov (deti v MŠ).
  • Odstup: je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzenie skupinových aktivít.
  • Ruky:  je opatrením, ktoré eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice.

Príznaky ochorenia COVID-19

  • akútne: zadýchavanie, tlak a bolesť na hrudi, pocit nedostatku vzduchu, modré pery a bledá tvár, vykašliavanie krvi, porucha alebo strata vedomia
  • najčastejšie: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, kašeľ, nádcha alebo upchatý nos,
  • bežné: únava, bolesť svalov, dýchavičnosť, hnačka
  • zriedkavé: vyrážka na pokožke, zápal spojiviek, strata čuchu alebo chuti, zimnica, vracanie, farebné zmeny končekov prstov.

ŠKOLSKÝ SEMAFOR

-  je systém pre monitorovanie epidémie v danej škole. Cieľom manuálu ŠKOLSKÝ SEMAFOR je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“). Stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní v školskom prostredí.

 

NÁSTUP DO ŠKOLY

Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.

PREDŠKOLÁCI: Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní 1x v mesiaci. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní a neprítomnosť žiaka preskúmava miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Povinnosti rodiča !!!

a) Rodič zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy a pri odchode žiaka zo školy (prekrytie horných dýchacích ciest vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami alebo jej stanovenými ekvivalentami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR).

b) Rodič zabezpečí pre žiaka minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

c) Rodič dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky na školský rok 2021/2022, a rešpektuje opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov (§152 ods. c) zákona č. 245/2008 Z.z.).

d) Rodič predkladá pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ sa žiak považuje za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, nebude mu umožnený vstup do školy a odchádza s rodičom domov.

e) Rodič predškoláka môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť

f) V prípade, že je u žiaka podozrenie na COVID-19 (bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19), rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli prijať sprísnené hygienicko-epidemiologické opatrenia (častejšie vetranie a dezinfekcia, častejšia kontrola dodržiavania protiepidemických opatrení zo strany žiakov, minimalizovanie premiešavania žiakov z triedy s ostatnými triedami, atď.)

g) Povinnosťou rodiča je aj bezodkladne nahlásenie karantény škole, ak bola žiakovi nariadená všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Za týchto podmienok nemôže žiak navštevovať školu.

h) V prípade, že je u žiaka potvrdené ochorenie na COVID-19, rodič bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty žiaka za 2 dni pred jeho testovaním.

 

Odporúčania pre rodiča

a) Odporúčame rodičom predložiť škole „Oznámenie o výnimke z karantény“. Riaditeľ tak v prípade potvrdeného pozitívneho prípadu na ochorenie COVID-19 bude môcť v záujme ochrany zdravia neprekonaných a nezaočkovaných žiakov ich požiadať, aby čo najrýchlejšie opustili priestory školy, no zároveň uplatniť výnimku z karantény na tých žiakov, ktorých sa týka.

Postup pri náhrade mzdy v súvislosti s ochorením COVID-19

 Rodič má nárok na ošetrovné (OČR) ak riaditeľ školy alebo miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva rozhodol o prerušení vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. OČR je potrebné nahlásiť MŠ (učiteľkám, alebo riaditeľke MŠ

 

Najčastejšie kladené otázky 

1. Aký je rozdiel medzi karanténou a izoláciu? Kto je v izolácii? Kto je v karanténe?

 IZOLÁCIA je pre osobu, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia znamená oddelenie a obmedzený pohyb chorej osoby a jej izoláciu v domácom prostredí alebo v karanténnom zariadení, v zdravotníckom zariadení alebo zariadení na tom určenom. Izoláciu vykonáva aj osoba pri vstupe na územie SR zo zahraničia, a to v prípade, že nespĺňa výnimku (plne zaočkovaná osoba) podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR .

KARANTÉNA je pre osobu, ktorá je podozrivá na ochorenie COVID-19, a teda bola označená ako úzky kontakt alebo prejavuje príznaky ochorenia COVD-19. Osoba podozrivá na ochorenie COVID-19 zostane doma alebo v určenom karanténnom zariadení podľa posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe).

2. Čo znamená písomne informovať o výnimke z karantény?

Rodič sa môže dobrovoľne rozhodnúť informovať školu o tom, že jeho dieťa spĺňa podmienky výnimky z karantény, a to predložením tlačiva „Oznámenie o výnimke z karantény“

3. Ak sa škola rozhodne merať teplotu, môže tak urobiť? Čo v prípade ak dieťa, resp. rodič odmietne si dať odmerať teplotu?

Pokiaľ riaditeľ rozhodne o vykonávaní ranného filtra (merania teploty) v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov, je to pre žiakov záväzné. V prípade, že dieťa/rodič si odmietne dať odmerať teplotu, k takejto osobe sa pristupuje, ako keby mala príznaky ochorenia COVID-19. Pokiaľ žiak prišiel do školy v sprievode rodiča, odchádza dieťa v sprievode rodiča domov.

4. Pokladá sa za prerušenie dochádzky aj víkend?

V prípade dokladania „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ sa do prerušenia dochádzky započítavajú víkendy a aj sviatky. To znamená, že ak napr. chýbal žiak v piatok a prichádza do školy v pondelok, predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, pretože ide o prerušenie dochádzky na 3 a viac dní.

5. Ak máme v škole súrodeneckú dvojicu navštevujúcu rôzne triedy a jedno z detí neprejde ranným zdravotným filtrom resp. bude počas dňa izolované, aké podmienky platia pre druhé dieťa, žijúce s ním v spoločnej domácnosti?

Usmernenie sa týka vždy konkrétnej osoby. Každú posudzujeme osobitne.

Pre viac informácií o ŠKOLSKOM SEMAFORE KLIKNITE SEM.