Ako vyzerá deň v škôlke

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností, ktoré sú prispôsobené veku detí a usmerňujú ich kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie.

06:30 - 07:00 

otvorenie materskej školy, postupné schádzanie sa detí v triede „Včielky a Sovičky“

07:00 - 08:00 rozdelenie detí do tried

  • hry a hrové činnosti (podľa želania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), plánovanie, navrhovanie aktivít, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, ranný kruh–rozhovory…
  • pohybové a relaxačné cvičenia

08:30 - 09:00 činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata, výchovno-vzdelávacia aktivita 

  • edukačné aktivity: hudobné, rečové, pohybové výtvarné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formou hry, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku
  • pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia so získavaním poznatkov o prírode, doprave, prípadne realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým…), hry na školskom dvore (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry) 

11:20 - 12:00 činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed, osobná hygiena

  • opäť prichádzajú na rád samoobslužné činnosti, prezliekanie do pyžamka 

12:00 - 14:20 Poobedný spánok

prichádza postupný  kľudný prechod k príprave na odpočinok. Pri odpočinku, ktorý trvá minimálne 30 minút, učiteľka  využíva čítanie rozprávok, spev piesní.

14:00 - 14:45 činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant

  • hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, v jarných a letných mesiacoch aj pobyt vonku, hodnotenie dňa

16:00 -16:10 schádzanie a preberanie detí v spoločných triedach „Sovičky"

  • hry podľa voľby detí

16:30 

Ukončenie prevádzky materskej školy