phone

Software, který ochrání váše online data

Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka.Lorem ipsum dolore ab dre. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka. Lorem ipsum dolore ab dre colore lanka.

Ako vyzerá deň v škôlke

Výchova a vzdelávanie v materskej škole sa uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností, ktoré sú prispôsobené veku detí a usmerňujú ich kvalifikované učiteľky pre predprimárne vzdelávanie.

06:30 - 07:00 

otvorenie materskej školy, postupné schádzanie sa detí v triede „Včielky a Sovičky“

07:00 - 08:00 rozdelenie detí do tried

  • hry a hrové činnosti (podľa želania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), plánovanie, navrhovanie aktivít, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, osobná hygiena, ranný kruh–rozhovory…
  • pohybové a relaxačné cvičenia

08:30 - 09:00 činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, desiata, výchovno-vzdelávacia aktivita 

  • edukačné aktivity: hudobné, rečové, pohybové výtvarné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, atď., aktivity realizované formou hry, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku
  • pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia so získavaním poznatkov o prírode, doprave, prípadne realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým…), hry na školskom dvore (pohybové, so spevom, využitie záhradného náradia a náčinia, pieskovísk, hry s hračkami, voľné hry) 

11:20 - 12:00 činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, obed, osobná hygiena

  • opäť prichádzajú na rád samoobslužné činnosti, prezliekanie do pyžamka 

12:00 - 14:20 Poobedný spánok

prichádza postupný  kľudný prechod k príprave na odpočinok. Pri odpočinku, ktorý trvá minimálne 30 minút, učiteľka  využíva čítanie rozprávok, spev piesní.

14:00 - 14:45 činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena, olovrant

  • hry a hrové činnosti do postupného odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí, navodené, priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, v jarných a letných mesiacoch aj pobyt vonku, hodnotenie dňa

16:00 -16:10 schádzanie a preberanie detí v spoločných triedach „Sovičky"

  • hry podľa voľby detí

16:30 

Ukončenie prevádzky materskej školy