Úhrady zákonného zástupcu

Úhrady zákonného zástupcu v školskom roku 2021/2022
 

1. Príspevok  na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie a podmienky úhrady sú určené VZN obce  číslo 1/2021 a Dodatkom č. 5 k VZN č. 2/2008
 
2. Mesačný poplatok na čiastočnú úhradu režijných nákladov:  4,00 €.


3. Zákonný poplatok: 18,00 €/mesačne


   Predškoláci zákonný poplatok neplatia                   Ďakujeme