Úhrady zákonného zástupcu

Úhrady zákonného zástupcu v školskom roku 2022/2023

1. Z dôvodu zmeny finančných pásem určujúcich rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov platné od 01.01.2024 sa 

v ČI. 2 ods. 3 menia výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, a to

Finančné pásmo A - 3. pásmo:

dieťa s celodenným pobytom /desiata: 0,50€, obed: 1,20€, olovrant:0,40€/ .........2,10€

réžia /bez ohľadu na počet odobratých jedál v prislušnom mesiaci/ ...........€5,00/ na mesiac


2. Zákonný poplatok: 25,00 €/mesačne

   a v čase letných prázdnín 35 €/mesačne


   Predškoláci zákonný poplatok neplatia                   Ďakujeme