Pre rodičov

Zápis do materskej školy

 (Miesto a podmienky podávania žiadosti:

- MŠ Svrčinovec č. 856


Do Materskej školy možno prijať:

- dieťa od 3 do 6 rokov veku

Prednostne sa prijímajú:

Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do materskej školy, závisí od kapacitných možností. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné s trvalým pobytom v obci a dieťa umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou a s radou školy.  

Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou a s radou školy.  V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy Svrčinovec, po prijatí všetkých detí, pre ktoré bude od šk. roku 2023/2024 predprimárne vzdelávanie povinné, budú na základe žiadosti zákonného zástupcu/zástupcu zariadenia do naplnenia kapacity materskej školy prednostne prijaté deti:

 - ostatné, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

 - deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov

 - deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky

 - deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky

    - ktorých súrodenci sú už prijatí do Materskej školy Svrčinovec

   - ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné ( nemá plienky, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa),

    - z obce Svrčinovec/ s trvalým pobytom v obci Svrčinovec,

    - podľa dátumu podania žiadostiForma a priebeh zápisu:

 - Deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží
riaditeľke, alebo zástupkyňi riaditeľa
 - Súčasťou Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je aj potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, kde je
vyznačený aj údaj o povinnom očkovaní
 - K žiadosti je potrebné priložiť aj Písomné vyhlásenie rodiča
 - Žiadosť a Písomné vyhlásenie rodiča je k dispozícii v materskej škole alebo na  https://mssvrcinovec.sk


K zápisu je potrebné priniesť:

 - Vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast
 - Písomné vyhlásenie rodiča
 - Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacimi potrebami, je potrebné
pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak
ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného
odborného lekára.
 - Kópiu rodného listu dieťaťa
 - Kópiu preukazu zdravotnej poisťovne dieťaťa


Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ak sa jedná o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (podľa ustanovenia § 28 ods. 12 školského zákona) rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v závislosti od druhu postihnutia a najmä jeho dôsledkov, ani nemusí. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania ( § 13 školského zákona).  Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 10 písm. a) – návrh na prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej materskej školy, riaditeľovi školy, písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá jeho zákonný zástupca.

Prijatie dieťaťa:

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa § 5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s § 59 ods. 4 zákona č. 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa  do materskej školy zákonní zástupcovia dostanú do 30. júna.  Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, alebo pokým rodič neoznámi riaditeľovi, že dieťa nebude navštevovať materskú školu, alebo pokiaľ z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľ o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania. Ak vzhľadom na kapacitné možnosti nemôže materská škola prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia požiadajú o ich prijatie, riaditeľka vydá rozhodnutie o neprijatí na predprimárne vzdelávanie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Písomné vyhlásenie 

Písomné vyhlásenie je nutné odovzať so žiadosťou o predprimárne vzdelávanie v materskej škole