Pre rodičov

Zápis do materskej školy

  (Miesto a podmienky podávania žiadosti:

- MŠ Svrčinovec č. 856

 

Do Materskej školy možno prijať:

- dieťa od 3 do 6 rokov veku

- dieťa výnimočne od 2 rokov veku, ktoré má osvojené základné hygienické návyky ( vie sa najesť lyžicou, piť z hrnčeka, bez plienok), ak je     

  uspokojený záujemzákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prednostne prijímajú

Prednostne sa prijímajú:

- deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31.8. a pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné s trvalým pobytom v obci.

- Počet detí, ktoré môžu byť prijaté do materskej školy, závisí od kapacitných možností. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma  v zariadení na základe rozhodnutia súdu. Ostatné podmienky prijímania na dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné s trvalým pobytom v obci a dieťa umiestnené predprimárne vzdelávanie určuje v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole riaditeľka po prerokovaní s pedagogickou a s radou školy.

 

 

Forma a priebeh zápisu:

- deti sa prijímajú na základe písomnej alebo elektronickej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke, alebo ostatným     

  pedagogickým zamestnancom MŠ

- žiadosť obdrží rodič v materskej škole ( alebo si ju môžete stiahnuť pod textom )

- zákonný zástupca predloží spolu so  žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast

K zápisu je potrebné priniesť:

- vyplnenú žiadosť potvrdenú od všeobecného lekára pre deti a dorast

- prefotený preukaz poistenca (dieťaťa)

- rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)

- vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím vyjadrenie príslušného odborného lekára

- písomné vyhlásenie (variant A alebo variant B)  

- Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. ak sa jedná o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, predloží vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 O zaradení dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (podľa ustanovenia § 28 ods. 12 školského zákona) rozhodne riaditeľ na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast a školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Počet detí v triede môže byť znížený najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v závislosti od druhu postihnutia a najmä jeho dôsledkov, ani nemusí. Maximálny počet zaradených detí so ŠVVP v jednej triede sú dve výkonom práv začleneného dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných detí, ktoré sú účastníkom výchovy a vzdelávania ( § 13 školského zákona).  Ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijaté, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 10 písm. a) – návrh na prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej materskej školy, riaditeľovi školy, písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá jeho zákonný zástupca.

Prijatie dieťaťa:

Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa §5 ods. 13 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, v súlade s §59 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších prepisov, v súlade s § 5 ods. 4 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy zákonní zástupcovia dostanú do 15 júna 2021.  Prijatie dieťaťa platí až do času, kým nezačne plniť povinnú školskú dochádzku, alebo pokým rodič neoznámi riaditeľovi, že dieťa nebude navštevovať materskú školu, alebo pokiaľ z dôvodu opakovaného porušovania školského poriadku nerozhodne riaditeľ o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania.

Ak vzhľadom na kapacitné možnosti nemôže materská škola prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia požiadajú o ich prijatie, riaditeľka vydá rozhodnutie o neprijatí na predprimárne vzdelávanie.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie

Písomné vyhlásenie 

Písomné vyhlásenie je nutné odovzať so žiadosťou o predprimárne vzdelávanie v materskej škole