Rada školy

Štatút Rady školy pri MŠ Svrčinovec č. 856

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon č. 596/2003 Z.z.“) a v súlade s ustanovením §9 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ( ďalej len „ vyhláška č. 291/2004 Z.z.“), sa vydáva tento štatút rady školy.

 

Článok 1

Základné ustanovenie

(1)   Rada školy sa zriaďuje pri MŠ Svrčinovec č. 856

(2)   Sídlo Rady školy je zhodné so sídlom školy alebo školského zariadenia, pri ktorom je zriadená.

 

Článok 2

Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1)   Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky č. 291/2004 Z.z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej bola zriadená.

(2)   Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Článok 3

Činnosť Rady školy

(1)   Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.

(2)   Rada školy

a/ uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy

b/ navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu odvolania riaditeľa školy podľa § 3 ods. 8 písm. b) až d) z596/2003Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,

c/ vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoj  školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z.z.najmä:

1.      K návrhu na počty prijímaných žiakov

2.      K návrhu rozpočtu

3.      K návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy

4.      K správe o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

5.      K správe o výsledkoch hospodárenia školy

6.      Ku koncepčnému zámeru rozvoja školy a k jeho vyhodnoteniu

7.      K informácií o pedagogicko – organizačnom a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu

(3)Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy

a/ vopred určí spôsob voľby, stanoví pravidlá a kritéria výberu

b/ posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a tajným hlasovaním určí poradie navrhovaných kandidátov , pričom na platné uznesenie vo veci vymenovania riaditeľa školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov

c/ odovzdá bezodkladne zriaďovateľovi školy:

-          návrh na vymenovanie riaditeľa školy

-          zápisnicu z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa s prílohami ( Vyhlásenie o mlčanlivosti, Prezenčné listiny členov výberovej komisie a delegovaných zástupcov, Prezenčná listina uchádzačov, Zápisnica z otvárania obálok, Uznesenie zo zasadnutia rady školy)


Článok 4

Zloženie rady školy

(1)   Rada školy má 11 členov

(2)   Členmi rady školy sú

-          Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy:

Jurištová Alena

Karpitová Veronika

-          Jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy:

Janka Štetiarová

-          Štyria zvolení zástupcovia rodičov:

Časnochová Marika

Smolková Simona

Kovačíková Daniela

Kyzeková Monika

-          Štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:

Hlaváč Ondrej

Hlaváč Marcel

Dejová Janka

Špiláková Milada, Mgr.​​​​​​​

Predseda rady školy: Hlaváč Marcel


Článok 5

Spôsob voľby členov rady školy

(1)   Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.

(2)   Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.

(3)   Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.

(4)   Voľba predsedu rady školy do rady školy sa na funkčné obdobie štyri roky uskutočňuje tajným hlasovaním členov rady školy.

(5)   Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady školy môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(6)   Spôsob voľby členov rady je v súlade s § 1 vyhlášky č. 291/2004 Z.z.

(7)   Členstvo v rade školy zaniká

a/ uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,

b/ vzdaním sa členstva,

c/odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo ak si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,

d/ ak vzniknú dôvody na zánik členstva z dôvodu , že člen sa stane osobou, ktorej postavenie je nezlučiteľné s funkciou člena rady školy,

e/ ak zástupca pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

f/ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy,

g/ odvolaním zvoleného člena rady školy voličmi, ktorí ho do rady školy zvolili,

h/ odvolaním člena, ktorý je zástupcom obecného zastupiteľstva alebo samosprávneho kraja, krajského školského úradu, iných právnických osôb a fyzických osôb podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní, odborovej organizácie,

ktoré ho do školskej samosprávy delegovali,

i/ obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony ,

j/ smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho

(8)   Doplnenie členov rady školy

/ v prípade pozastavenia členstva v rade školy rodičovi dieťaťa sa kooptuje náhradník, ktorý sa pri vytváraní rady školy umiestnil na najvyššom mieste v poradí nezvolených kandidátov

b/ v prípade, že sa na najvyššom mieste umiestnili s rovnakým počtom hlasov viacerí rodičia , prebehne voľba tajným losovaním

c/ v prípade pedagogického a nepedagogického zamestnanca sa uskutočnia doplňujúce tajné voľby


Článok 7

Práva a povinnosti člena rady školy

(1)   Člen rady školy má  právo:

a/ voliť a byť volený,

b/ navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy ,

c/ byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať

d/ hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,

e/ predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety, prípadne materiály.

(2)   Člen rady školy je povinný zúčastňovať sa na jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena rady školy podľa tohto štatútu.

(3)   Člen rady školy je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.


Článok 8

                  Povinnosti predsedu rady školy

(1)   Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene.

(2)   Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.

(3)   Predseda rady školy predloží na najbližšom zasadnutí po ustanovení rady školy na schválenie návrh štatútu rady školy.

(4)   Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.

(5)   Predseda rady školy zvolá radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá jej podpredseda rady školy.

(6)   Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu  rady školy konať v jej mene.  Toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli alebo nemohli vedieť.

(7)   Predseda rady školy vypracuje výročnú správu v termíne určenom radou školy a to najneskôr do 15. Apríla príslušného roku.

(8)   Výročná správa obsahuje:

a/ prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia rady školy.

b/ ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých, prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch ( ak rada školy samostatne hospodári).

c/ zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka

d/ ďalšie údaje určené radou  školy

(9)   Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.


Článok 9

Vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

(1)   Predseda rady školy informuje riaditeľa o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.

(2)   Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadnutí predkladá rade školy príslušné materiály, a to spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve. Na žiadosť rady školy  je riaditeľ školy povinný podať informáciu , či vysvetlenie osobne na zasadnutí rady školy.

(3)   Návrh na vymenovanie riaditeľa školy podáva rada školy  na základe výberového konania zriaďovateľovi školy najneskôr do dvoch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.


Článok 10

Finančné zabezpečenie rady školy

(1)   Rada školy zabezpečuje svoju činnosť v súlade s§ 10 vyhlášky č. 29/2004 Z.z.

(2)   Rada školy nemá vlastný majetok.


Článok 11

Záverečné ustanovenia

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy dňa 20.06 2016 a týmto dňom nadobúda účinnosť. ​​​​​​​