Povinné predprimárne vzdelávanie

Od 1. januára 2021 nadobudla účinnosť právna úprava  zákona č. 245/2008 ( školský zákon), ktorá ukladá povinnosť pre deti od 5. roku veku povinne sa vzdelávať v podmienkach MŠ.


„ Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.“ ( § 28a ods. 1 školského zákona)

 1. Pre ktoré deti je povinná predškolská dochádzka?

Plniť povinné predprimárne vzdelávanie bude musieť každé dieťa, ktoré do 31.augusta:

 • dovŕši päť rokov veku
 • dovŕši päť rokov veku povinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť ( toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predškolského vzdelávania ešte jeden rok)​​​​​​​
 • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa

Zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie – prihláška sa nedáva len pre tie deti, ktoré už materskú školu navštevujú.

Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme. Len v spádovej materskej škole má takéto dieťa garantované prijatie, ak sa pre ňu zákonný zástupca rozhodne. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj mimo obce, v ktorej má trvalý pobyt, na základe rozhodnutia riaditeľa materskej školy, do ktorej sa hlási, samozrejme len za predpokladu, že v danej materskej škole je voľná kapacita.

 1. Oslobodenie dieťaťa od povinnosti dochádzať do materskej školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie.

Dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku  do 31.augusta,ale je zdravotne znevýhodnené podľa § 28a ods. 6 školského zákona, môže byť oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a neposkytuje sa mu žiadne vzdelávanie ani v materskej škole, ani individuálnym vzdelávaním, až do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu. Rozhodnutie o oslobodení vydá riaditeľ materskej školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  


 1. Čo je to individuálne vzdelávanie?

Školský zákon umožňuje plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nielen v materskej škole, ale i inou, individuálnou formou. Individuálne vzdelávanie sa povoľuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Aj v tomto prípade musí byť dieťa najskôr prijaté do MŠ ( teda je potrebné podať prihlášku), alebo ju už navštevovať.

Toto vzdelávanie povoľuje riaditeľ materskej školy  pre dieťa, ktoreho : 

 1. zdravotný stav mu neumožňuje plniť povinné predprimárne vzdelávanie v kmeňovej materskej škole – v tomto prípade je potrebné doložiť k žiadosti aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast. Takémuto dieťaťu bude po schválení individuálneho vzdelávania zabezpečovať vzdelávanie kmeňová materská škola v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne.
 2. zákonný zástupca o to požiada materskú školu – v tomto prípade povinné predprimárne vzdelávanie zabezpečuje zákonný zástupca prostredníctvom osoby, ktorá má ukončené najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné odborné vzdelanie, alebo prostredníctvom zariadenia podľa osobitného predpisu*. Zákonný zástupca je povinný v termíne určenom kmeňovou materskou školou zabezpečiť absolvovanie overenia osobnostného rozvoja svojho dieťaťa. Toto overenie bude uskutočňovať kmeňová materská škola v priebehu februára príslušného školského roka, v ktorom dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie. Povolenie individuáneho vzdelávania môže riaditeľ materskej školy zrušiť:

- na žiadosť zákonného zástupcu

- ak zákonný zástupca nezabezpečí absolvovanie overenia osobnostného rozvoja    dieťaťa

- ak dieťa na konci hodnotiaceho obdobia nedosiahlo očakávaný pokrok

- na návrh školského inšpektora

Výdavky spojené s individuálnym vzdelávaním v tomto prípade znáša zákonný zástupca. 

 1. Ako dlho trvá povinné predškolské vzdelávanie?

Trvá jeden školský rok. Dieťa ho plní formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských prázdnin.   Ak dieťa po dovŕšení 6 roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť; riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.


 1. Čo je to pokračujúce povinné predprimárne vzdelávanie?

Ak dieťa po dosiahnutí šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva prevencie. Ruší sa možnosť odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky.

Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku.


 1. Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od   1. septembra 2021 považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“. Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľ materskej školy má povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.