Neprítomnosť dieťaťa 

                                 Svoje dieťa odhlásite

na tel. čísle 041/43 716 32 

pondelok až piatok

od 06:30 do 08:00 hod.​​​​​​​


                 


                                                                                             :) 

Oznam o prerušení dodávky el. energie 

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že v nasledujúcich termínoch 

03.05., 05.05., 10.05., 12.05. 2022 je naplánované prerušenie distribúcie elektrickej energie. 

Z toho dôvodu bude prevádzka

materskej školy so súhlasom zriaďovateľa prerušená. 

Vážení rodičia !

    Záväzný záujem o prevádzku materskej školy
 v mesiaci Júl 2022 nahláste a potvrďte
 podpisom na jednotlivých triedach.

Darujte 2% z dane a podporte vaše deti

Milí rodičia,

tak ako každý rok sa na Vás obraciame so žiadosťou o pomoc pre našu škôlku

vo forme príspevku 2% dane z príjmu,

Ako na to?

Je to také jednoduché...

• Stačí si vyzdvihnúť na triede (alebo vytlačiť z dokumentov) Potvrdenie o ZD 2021 a Vyhlásenie o ZD 2021 a dať ich potvrdiť vášmu zamestnávateľovi

• potvrdené tlačivá priniesť do našej MŠ

hotovo.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu pre detičky
  • zvýšenie kvality vybavenia škôlky


Dúfame, že i tento rok nám pomôžete.

Prevádzka materskej školy
od 10.01.2022

Prevádzka našej materskej školy sa začne od 10.01.2022 v bežnom režime.

Žiadame Vás o dodržanie všetkých aktuálných opatrení (ruky, odstup, rúško) a zdržiavali sa v budove materskej škole iba nevyhnutnú dobu.

Nezabudnite v jednotlivých triedach podpísať tlačivo o bezpríznakovosti. 

Mikulášské láskyplné balíčky

V mene materskej školy,

by sme srdečné vďaka chceli povedať

Vám milí rodičia, láskavé kolegyne

a taktiež v neposlednom rade aj pani Renáte Stryčkovej (Kvetinárstvo Svrčinovec), ktorá taktiež prispela láskyplným balíčkom.

Naše milé detičky prispeli do balíčka krásnym vianočným pozdravom.

Balíčky poputujú do domova dôchodcov v obci Čierne.

Oznam o podmienkach vstupu
do priestorov MŠ
od 29. novembra 2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR TU z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, kde sú upravené  manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl. Z toho dôvodu všetky cudzie osoby/návštevníci vstupujúci do priestorov školy sú povinní riadiť sa oznamom, pokynmi a dodržiavať nasledovné:

* vstup cudzím osobám/návštevníkom (ktorí nie sú zamestnancami MŠ) do priestorov MŠ je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) s prekrytím dýchacích ciest respirátorom, dezinfikovanými rukami pri vstupe do šatne a s odstupom 2m,
* v šatni každej triedy môžu byť len 2 dospelí a 2 deti,
* čas na prezlečenie dieťaťa a odovzdanie učiteľke je od 5 min. - max. 8 min.,
* pri každom rannom príchode podpisujete Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.
* zákonný zástupca môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa v povinnom predprimárnom vzdelávaním (PPV) na 7 dní (po sebe idúcich vyučovacích dní, nepočítajú sa víkendy a sviatky) aj z dôvodu ochorenia v čase núdzového stavu,
pri absencii viac ako 7 dní (dieťa v PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní
z dôvodu ochorenia musí zákonný zástupca predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka),
* zákonní zástupcovia detí, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú,


ĎAKUJEME Vám vážení rodičia za súčinnosť pri dodržiavaní opatrení uvedených vyššie, za ohľaduplnosť a toleranciu v tejto náročnej situácii. Veríme, že dodržiavaním uvedených opatrení vzájomne prispejeme k zlepšeniu hygienicko-epidemiologickej situácie a prichádzajúce vianočné sviatky budú krásne a čarovné.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Od 1. januára 2021 nadobudla účinnosť právna úprava  zákona č. 245/2008 ( školský zákon), ktorá ukladá povinnosť pre deti od 5. roku veku povinne sa vzdelávať v podmienkach MŠ.

 „ Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.“ ( § 28a ods. 1 školského zákona)

Bližšie informácie : 

TU

UPOZORNENIE

Zákonný zástupca predkladá pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpriznakovosti – dokument podpíše na triede MŠ.


Zákonný zástupca predkladá pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

(Počet podaných Vyhlásení o bezpriznakovosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný)

Lorem ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.