Neprítomnosť dieťaťa 

                                 Svoje dieťa odhlásite

na tel. čísle 041/43 716 32 

pondelok až piatok

od 06:30 do 08:00 hod.

Obec Svrčinovec

podľa ustanovenia § 4 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štatnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

                                                                                                    vyhlasuje                                                                  výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky školy:                                  Materská škola Svrčinovec č. 856, 023 12 Svrčinovec


Ďalšie informácie : (Tlačítko vpravo)                                                                                                            Obec Svrčinovec, Obecný urad Svrčinovec 858, 023 12 Svrčinovec                                                                    Číslo telefónu 0904 437 437, 041/4371 827                                                                                                E-mail: obec@svrcinovec.sk

phone

Dotácia na stravu pre deti navštevujúce posledný ročník MŠ ("predškoláci"). 

Žiadosť o dotáciu na obdobie od 1.9.2023 je potrebné odovzdať do 14.7.2023 (piatok) v materskej škole. 

Tlačivo je dostupné na našej webovej stránke, alebo priamo v MŠ. 

Dotáciu na stravu sa poskytuje v sume : 
• 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobrali stravu.

Nárok na dotáciu majú všetci predškoláci,
ktorý rodičia o ňu požiadajú. 

ŽIADOSŤ o podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu  výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
 

Darujte 2% z dane a podporte vaše deti

Milí rodičia,

tak ako každý rok sa na Vás obraciame so žiadosťou o pomoc pre našu škôlku

vo forme príspevku 2% dane z príjmu,

Ako na to?

Je to také jednoduché...

• Stačí si vyzdvihnúť na triede (alebo vytlačiť z dokumentov) Potvrdenie o ZD 2022 a Vyhlásenie o ZD 2022 a dať ich potvrdiť vášmu zamestnávateľovi

• potvrdené tlačivá priniesť do našej MŠ

hotovo.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu pre detičky
  • zvýšenie kvality vybavenia škôlky


Dúfame, že i tento rok nám pomôžete.

Začiatok školkého roka 2022/2023

Čo si máte nachystať do batôšku ? 

Prevádzka materskej školy
od 10.01.2022

Prevádzka našej materskej školy sa začne od 10.01.2022 v bežnom režime.

Žiadame Vás o dodržanie všetkých aktuálných opatrení (ruky, odstup, rúško) a zdržiavali sa v budove materskej škole iba nevyhnutnú dobu.

Nezabudnite v jednotlivých triedach podpísať tlačivo o bezpríznakovosti. 

Oznam o podmienkach vstupu
do priestorov MŠ
od 29. novembra 2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že bol aktualizovaný manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR TU z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe prijatého uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 695 z 24. novembra 2021, kde sú upravené  manuály a tlačivá, ktorými svoje prevádzky riadia riaditelia škôl. Z toho dôvodu všetky cudzie osoby/návštevníci vstupujúci do priestorov školy sú povinní riadiť sa oznamom, pokynmi a dodržiavať nasledovné:

* vstup cudzím osobám/návštevníkom (ktorí nie sú zamestnancami MŠ) do priestorov MŠ je povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) s prekrytím dýchacích ciest respirátorom, dezinfikovanými rukami pri vstupe do šatne a s odstupom 2m,
* v šatni každej triedy môžu byť len 2 dospelí a 2 deti,
* čas na prezlečenie dieťaťa a odovzdanie učiteľke je od 5 min. - max. 8 min.,
* pri každom rannom príchode podpisujete Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti.
* zákonný zástupca môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa v povinnom predprimárnom vzdelávaním (PPV) na 7 dní (po sebe idúcich vyučovacích dní, nepočítajú sa víkendy a sviatky) aj z dôvodu ochorenia v čase núdzového stavu,
pri absencii viac ako 7 dní (dieťa v PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní
z dôvodu ochorenia musí zákonný zástupca predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka),
* zákonní zástupcovia detí, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú,


ĎAKUJEME Vám vážení rodičia za súčinnosť pri dodržiavaní opatrení uvedených vyššie, za ohľaduplnosť a toleranciu v tejto náročnej situácii. Veríme, že dodržiavaním uvedených opatrení vzájomne prispejeme k zlepšeniu hygienicko-epidemiologickej situácie a prichádzajúce vianočné sviatky budú krásne a čarovné.

Povinné predprimárne vzdelávanie

Od 1. januára 2021 nadobudla účinnosť právna úprava  zákona č. 245/2008 ( školský zákon), ktorá ukladá povinnosť pre deti od 5. roku veku povinne sa vzdelávať v podmienkach MŠ.

 „ Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.“ ( § 28a ods. 1 školského zákona)

Bližšie informácie : 

TU

UPOZORNENIE

Zákonný zástupca predkladá pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpriznakovosti – dokument podpíše na triede MŠ.


Zákonný zástupca predkladá pri každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na viac ako 7 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia Potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

(Počet podaných Vyhlásení o bezpriznakovosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný)