Organizácia a podmienky prevádzky MŠ od 2. septembra 2021

Prevádzka školy a vnútorný režim:

 • Prevádzka zariadenia bude denne v čase od 6,30 hod. – 16,30 hod
 • Do priestorov materskej školy nesmie vstúpiť žiadna osoba s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 / zvýšená teplota, kašeľ,, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest/
 • Deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, budú prichádzať a odchádzať len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov. Doprovod dieťaťa môže tvoriť len jeden človek.
 • Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa, v priestoroch MŠ sa zdržuje minimálny čas.
 •  Materská škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty ( nad rámec nariadenia) detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
 • Vo vestibule, kde sa deti prezúvajú, môžu byť súčasne maximálne 4 osoby /vrátane detí/(resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami).
 • Doprovod dieťaťa odovzdá dieťa pedagogickému zamestnancovi v triede, kde je dieťa zadelené a počká na vykonanie ranného filtra.
 • Zákonný zástupca vyplní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, toto vyhlásenie podpisuje po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni.
 • V prípade, že je u dieťaťa podozrenie alebo je potvrdené ochorenie na COVID – 19, alebo mu bola nariadená karanténa ,zákonný zástupca o tejto situácii bezodkladne informuje vedenie MŠ.
 • Zákonný zástupca zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa v jeho skrinke v šatni MŠ.
 • Nedovoľuje sa nosiť do materskej školy vlastné hračky ani iné predmety.
 • Každá skupina detí bude mať k dispozícii vlastnú šatňu, hygienické zariadenie vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, teplou vodou, košom na papierové utierky/.
 • Deti najstaršej vekovej skupiny nebudú mať odpočinok v spálni, ak to nebudú dovoľovať priestorové podmienky, ale budú absolvovať iné odpočinkové, relaxačné a hrové aktivity v triede alebo areáli.
 • Stravovanie bude prebiehať po skupinách, aby sa deti v jedálni nemiešali, jedlo bude vydávané za dodržania všetkých hygienických požiadaviek.
 • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná časť aktivít s deťmi bude realizovať v areáli materskej školy.
 • Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
 • V prípade výskytu príznakov ochorenia COVID – 19, bude dieťa izolované až do príchodu rodičov v miestnosti na tento účel vyhradenej.
 • Materská škola do odvolania neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.


    26.08.2021 vo  Svrčinovci                     Martina Petríková, riaditeľka školy