Organizácia a podmienky prevádzky MŠ od 2. septembra 2021

Prevádzka školy a vnútorný režim:

  • Prevádzka zariadenia je denná v čase od 6,30 hod. – 16,30 hod.
  •  Materská škola zabezpečuje každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty ( ak to situácia vyžaduje ) detí každej skupiny, dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným. 
  • Doprovod dieťaťa odovzdáva dieťa pedagogickému zamestnancovi v triede, kde je dieťa zadelené a počká na vykonanie ranného filtra.
  • Zákonný zástupca vyplňuje pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Zdravotný dotazník a Vyhlásenie o bezpriznakovosti o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, toto vyhlásenie podpisuje po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako päť dni.
  • Nedovoľujeme nosiť do materskej školy vlastné hračky ani iné predmety.
  • Každá skupina detí má k dispozícii vlastnú šatňu, hygienické zariadenie vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, teplou vodou, košom na papierové utierky.
  • Deti najstaršej vekovej skupiny nemajú odpočinok v spálni, ak to nebudú dovoľovať priestorové podmienky, ale budú absolvovať iné odpočinkové, relaxačné a hrové aktivity v triede alebo areáli.
  • Stravovanie prebieha po skupinách, aby sa deti v jedálni nemiešali, jedlo bude vydávané za dodržania všetkých hygienických požiadaviek.
  • V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná časť aktivít s deťmi realizuje v areáli materskej školy.


    26.08.2021 vo  Svrčinovci                     Martina Petríková, riaditeľka školy