• Dokumentácia materskej školy
  • Dokumentácia materskej školy

Školský vzdelávací program 

Školský vzdelávací program je základným dokumentom našej materskej školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie. Je vytvorený na základe štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Dokument je vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania a odráža sa v ňom zameranie materskej školy a stratégie, ktoré určujú spolu s regiónom a obcou.

Organizačný poriadok 

Organizačný poriadok je základnou organizačnou normou Materskej školy Svrčinovec č.856. Upravuje riadenie a organizáciu, dĺžku práce, organizáciu orgánov na škole, práva a zodpovednosť zamestnancov, jej vnútorné a vonkajšie vzťahy.

Školský poriadok 

Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov MŠ Svrčinovec. 

Školský poriadok zohľadňuje špecifické podmienky Materskej školy Svrčinovec č.856 s prihliadnutím na požiadavky a potreby zákonných zástupcov a zriaďovateľa a je vypracovaný v súlade s princípmi sledovania najlepších záujmov detí  a optimálneho rozvoja detí predškolského veku.

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Svrčinovec č. 856

Kolektívna zmlúva 

Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Materskej škole Svrčinovec č. 856, 023 12 Svrčinovec č.856, zastúpenou Ivetou Cyprichovou, splnomocnenou na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy.